Wytypuj wynik meczu ŚLĄSK VS. LECH

Regulamin konkursu „Wytypuj wynik meczu ŚLĄSK VS. LECH”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na fanpage Hyundai Nawrot: „Wytypuj wynik meczu Śląsk vs. Lech” jest Nawrot Sp. z o.o. prowadząca autoryzowany salon i serwis Hyundai, Długołęka, ul.Wrocławska 33A, 55-095 Mirków, zwany dalej Organizatorem
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu
 3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator
 4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem platformy Facebook
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny
 6. Konkurs trwa od 23.02.2023 od godziny publikacji do 26.02.2023 do godziny 17:00
 7. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na poniższy Regulamin

§ 2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być

- osoba, która ukończyła 21 lat posiadająca zdolność do czynności prawnych

- osoba posiadająca aktywne konto na Facebooku z prawdziwymi danymi osobowymi

- osoba, która lubi fanpage Hyundai Nawrot (będzie to weryfikowane)

- osoba przestrzegająca regulamin Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms

 1. Z konkursu wykluczeni są pracownicy firmy Organizatora oraz członkowie ich rodzin
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpages wskazanych w §1 pkt 1 niniejszego Regulaminu
 3. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza, że
 1. Akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie
 2. Zwalnia Facebook i Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem

§ 3 Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić konkursowy post i wpisać pod konkursowym postem odpowiedź na pytanie – „wytypuj wynik meczu Śląsk vs. Lech”? (1 propozycja na 1 użytkownika FB) oraz udostępnić post
 2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego: @hyundainawrot
 3. Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem
 4. Każdy użytkownik uprawniony jest do 1 zgłoszenia konkursowego
 5. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez Jury (prezes firmy, szef sprzedaży oraz manager marketingu, zwani dalej Jury) jest prawidłowa forma Zgłoszenia
 6. Konkurs przebiega następująco:

- uczestnicy mogą oznaczać podawać propozycje od 23.02.2023 od momentu publikacji post w mediach społecznościowych @hyundainawrot do godziny 17:00 - w dniu meczu, tj. 26.02.2023

 1. Jury obraduje w celu wyłonienia Zwycięzcy - najpóźniej w dniu 27.22.2023 zostaną opublikowane wyniki konkursu
 2. Oceniane będą: pomysłowość i jak najbardziej zbliżony do faktycznego wynik meczu
 3. Organizator skontaktuje się z wygranym konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku
 4. W przypadku, gdy więcej niż 3 osoby dobrze wytypują wynik meczu i udostępnią post – wśród wygranych zostaną wylosowane 3 osoby, które otrzymają nagrody główne

§ 4 Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów od firmy Hyundai Nawrot (3 komplety dla 3 wygranych zgłoszeń)
 2. Jury będzie oceniać przede wszystkim zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu i wynik przewidywany zgodny z faktycznym
 3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wysłaną wiadomość prywatną oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych (o których mowa powyżej) w terminie 2 dni od otrzymania wiadomości – oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. Wygraną nagrodę należy w ciągu tygodnia (do 06.03.2023) odebrać osobiście z salonu Hyundai Nawrot w Długołęce

§ 5 Prawa autorskie i inne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny § 5 ust.3 stosuje się odpowiednio
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres: a.trzeciakiewicz@nawrot.pl. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu

§ 6 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane jedynie w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 2 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 28.02.2023. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 2 dni od daty wpłynięci reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego do nadawcy lub kontakt telefoniczny. Organizator może wymagać dodatkowych wyjaśnień od użytkownika w celu weryfikacji reklamacji
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureata i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego