Wytypuj wynik meczu DERBY! ŚLĄSK VS. ZAGŁĘBIE

Regulamin konkursu „Wytypuj wynik meczu DERBY! ŚLĄSK VS. ZAGŁĘBIE”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na fanpage Hyundai Nawrot: „Wytypuj wynik meczu Derby! Śląsk vs. Zagłębie” jest Nawrot Sp. z o.o. prowadząca autoryzowany salon i serwis Hyundai, Długołęka, ul.Wrocławska 33A, 55-095 Mirków, zwany dalej Organizatorem
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu
 3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator
 4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem platformy Facebook
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny
 6. Konkurs trwa od 26.1.2023 od godziny publikacji do 28.01.2023 do godziny 20:00
 7. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na poniższy Regulamin

§ 2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być

- osoba, która ukończyła 21 lat posiadająca zdolność do czynności prawnych

- osoba posiadająca aktywne konto na Facebooku z prawdziwymi danymi osobowymi

- osoba, która lubi fanpage Hyundai Nawrot (będzie to weryfikowane)

- osoba przestrzegająca regulamin Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms

 1. Z konkursu wykluczeni są pracownicy firmy Organizatora oraz członkowie ich rodzin
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpages wskazanych w §1 pkt 1 niniejszego Regulaminu
 3. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza, że
 1. Akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie
 2. Zwalnia Facebook i Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem

§ 3 Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić konkursowy post i wpisać pod konkursowym postem odpowiedź na pytanie – „wytypuj wynik meczu DERBY! ŚLĄSK VS. ZAGŁĘBIE”? (1 propozycja na 1 użytkownika FB) oraz udostępnić post
 2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego: @hyundainawrot
 3. Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem
 4. Każdy użytkownik uprawniony jest do 1 zgłoszenia konkursowego
 5. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez Jury (prezes firmy, szef sprzedaży oraz manager marketingu, zwani dalej Jury) jest prawidłowa forma Zgłoszenia
 6. Konkurs przebiega następująco:

- uczestnicy mogą oznaczać podawać propozycje od 26.01.2023 od momentu publikacji post w mediach społecznościowych @hyundainawrot do godziny 20:00 - w dniu 28.01.2023

 1. Jury obraduje w celu wyłonienia Zwycięzcy - najpóźniej w dniu 30.01.2023 zostaną opublikowane wyniki konkursu
 2. Oceniane będą: pomysłowość i jak najbardziej zbliżony do faktycznego wynik meczu
 3. Organizator skontaktuje się z wygranym konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku
 4. W przypadku, gdy więcej niż 3 osoby dobrze wytypują wynik meczu i udostępnią post – wśród wygranych zostaną wylosowane 3 osoby, które otrzymają nagrody

§ 4 Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów od firmy Hyundai Nawrot (3 zestawy dla wygranych zgłoszeń) – do odebrania z Salonu Hyundai Nawrot do dnia 04.02.2023.
 2. Jury będzie oceniać przede wszystkim zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu, oryginalność i wynik przewidywany jak najbliższy faktycznemu
 3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wysłaną wiadomość prywatną oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych (o których mowa powyżej) w terminie 2 dni od otrzymania wiadomości – oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§ 5 Prawa autorskie i inne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny § 5 ust.3 stosuje się odpowiednio
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres: a.trzeciakiewicz@nawrot.pl. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu

§ 6 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane jedynie w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 2 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 01.02.2023. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 2 dni od daty wpłynięci reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego do nadawcy lub kontakt telefoniczny. Organizator może wymagać dodatkowych wyjaśnień od użytkownika w celu weryfikacji reklamacji
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureata i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego