Wygraj Hyundai Tucson na weekend

Regulamin konkursu „Wygraj Hyundai Tucson na weekend”


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na fanpage WKS Śląsk: „Wygraj Hyundai Tucson na weekend” jest Nawrot Sp. z o.o. prowadząca autoryzowany salon i serwis Hyundai, Długołęka, ul. Wrocławska 33A, 55-095 Mirków, zwany dalej Organizatorem
2. Facebook i Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu
3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator
4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem platformy Facebook
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny
6. Konkurs trwa od 22.09.2021 od godziny 12:00 do 29.09.2021 do godziny 12:00
7. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na poniższy Regulamin


§ 2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być
- osoba, która ukończyła 21 lat posiadająca zdolność do czynności prawnych
- osoba posiadająca aktywne konto na Facebooku z prawdziwymi danymi osobowymi
- osoba, która lubi fanpage Hyundai Nawrot (będzie to weryfikowane)
- osoba posiadająca czynne prawo jazdy od minimum roku

- osoba przestrzegająca regulamin Facebooka: www.facebook.com/legal/terms


2. Z konkursu wykluczeni są pracownicy firmy Organizatora oraz członkowie ich rodzin
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpages wskazanych w §1 pkt 1 niniejszego Regulaminu
4. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza, że
a) Akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie
b) Zwalnia Facebook i Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem


§ 3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić sobie zdjęcie na Stadionie Wrocław (al. Śląska 1, Wrocław) zawierającym element jednoznacznie wskazujący na Salon Hyundai Nawrot (bandy z oznaczeniem sponsora, obrandowane auto itp.) wraz z aktywnym oznaczeniem organizatora w postaci: @hyundainawrot oraz publikacją zdjęcia pod postem
2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego:
Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem
3. Każdy użytkownik uprawniony jest do 1 zgłoszenia konkursowego
4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez Jury (prezes firmy, szef sprzedaży oraz manager marketingu, zwani dalej Jury) jest prawidłowa forma Zgłoszenia
5. Konkurs przebiega następująco:
- uczestnicy mogą oznaczać Organizatora od 23.09.2021 od godziny 12:00 do 30.09.2021 do godziny 12:00
- w dniu 01.10.2021 Jury obraduje w celu wyłonienia Zwycięzcy
- najpóźniej w dniu 02.10.2021 zostaną opublikowane wyniki konkursu
6. Oceniane będą: kreatywność zdjęć z lokowaniem aut Hyundai Nawrot oraz logotypem Organizatora
7. Organizator skontaktuje się z wygranym konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku


§ 4 Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest weekend z nowym Hyundai Tucson z pełnym bakiem (użyczenie w wybranym wspólnie z Laureatem weekend, tj. od soboty od godz. 15:00 do poniedziałku do godz. 09:00 z limitem kilometrów , na zasadach określonych przez Organizatora). Nagrodę można wykorzystać do 3 miesięcy od daty wygranej, tj. do 23.12.2021.
2. Jury będzie oceniać przede wszystkim zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu, oryginalność i kreatywność
3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wysłaną wiadomość prywatną oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych (o których mowa powyżej) w terminie 2 dni od otrzymania wiadomości – oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. Nagroda zostanie zrealizowana w czasie i w sposób uzgodniony ze Zwycięzcą


§ 5 Prawa autorskie i inne
1. Przystępując do Konkursu, Użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie do zdjęcia, które zgłasza w Konkursie oraz że nie narusza praw osób trzecich
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny § 5 ust.3 stosuje się odpowiednio
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres: a.trzeciakiewicz@nawrot.pl. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu


§ 6 Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane jedynie w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 2 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 05.10.2021. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 2 dni od daty wpłynięci reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego do nadawcy lub kontakt telefoniczny. Organizator może wymagać dodatkowych wyjaśnień od użytkownika w celu weryfikacji reklamacji
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureata i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego